Fotbalová akademie
pondělí 04. července. 2022
Obecné

Akademie FCB a vnitřní vzdělávání

​Akademie FC Baník Ostrava klade velký důraz na vzdělávání všech svých členů. Lidský kapitál je největší hodnotou klubu a proto péče o lidi a jejich individuální rozvoj je jednou z jeho priorit.

Co se týká vzdělávání trenérů, z individuálního hlediska jde především o stáže a studijní pobyty, které jim klub zprostředkovává či angažování v Unii českých fotbalových trenérů, které zajišťuje vzdělávací aktivity svých členů. Z formálního pohledu je v zájmu klubu, aby trenéři byli zapojeni do vzdělávacího systému UEFA v rámci trenérských licencí a doškolování. Vedení klubu pak zajišťuje doplňující vzdělávací aktivity, jako jsou diskuzní fóra s pozvaným hostem vždy jedenkrát měsíčně či účast na každoroční mezinárodní trenérské konferenci. Také vzdělávání hráčů akademie tvoří dnes již ucelený systém od spolupráce s mateřskými školami, kdy členové akademie pomáhají nejmenším dětem najít si cestu ke sportu až po vysokoškolské studium, které je realizováno v Ostravě ve spolupráci s Vysokou školou báňskou a Ostravskou univerzitou. Důležitým mezičlánkem obou zmíněných vzdělávacích stupňů jsou pak základní a středoškolské vzdělávací programy, které jsou realizovány v našich partnerských organizacích - Základní škole J. Šoupala v Porubě a Obchodní akademii v Hrabůvce. O tom, jak to v těchto vzdělávacích institucích funguje a co školy nabízí jsme se zeptali ředitele základní školy J. Šoupala a zároveň trenéra B týmu Ing. Milana Chalupy a manažerky pro vzdělávání v Akademii FC Baník Ostrava Anety Cholevové.

ZŠ Jana Šoupala

Naše základní škola Jana Šoupala v Porubě je partnerem Akademie FC Baníku Ostrava bezmála 35 let, kdy navázala na tradici ZŠ Matrosova v Hulvákách a není bez zajímavosti, že u zrodu nastavování spolupráce mezi školou a klubem stál mimo jiné i současný trenér A týmu Pavel Vrba.
Ve škole máme v současné době nastaven systém vzdělávání tak, že na 2. stupni základní školy se kluci i dívky vzdělávají ve sportovních třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy v rozsahu 5 hodin týdně. Tyto hodiny, které jsou součástí školního vzdělávacího programu školy, se zaměřují na atletiku, gymnastiku, úpoly, míčové hry, posilování a další činnosti související s rozvojem pohybové kultury, protože ta je základ, bez kterého se výchova sportovce neobejde.
Na 1. stupni pak nabízíme žákům-fotbalistům rozvoj pohybových dovedností v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině v rozsahu 2 hodin týdně pod vedením profesionálních trenérů, kteří na škole působí.
Pro žáky, kteří se pravidelně účastní sportovních aktivit v době školního vyučování, jako jsou krajské výběry či reprezentační srazy zpracovává školní poradenské pracoviště ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka plán pedagogické podpory tak, aby negativní dopad na vzdělávání byl školní absencí minimalizován.
Ale základem výchovně-vzdělávacího procesu všech žáků, fotbalisty nevyjímaje je plnění školních povinností. Pokud si je žáci-fotbalisté řádně neplní, mohou být po dobu nápravy postaveni mimo tréninkový a zápasový proces. Školní vzdělávací program naší školy je v rámci výchovně-vzdělávacího procesu doplňován neformálními vzdělávacími aktivitami, jako jsou plnění programu DOfE (www.dofe.cz), jazykové kroužky apod.. A nastavená pravidla celého výchovně vzdělávacího procesu se nám vyplácí a odráží se vysokou úspěšností při přijímacím řízení na střední školy.
Poslední, co by rodiče mohlo a mělo zajímat je situace, kdy děti ukončí působení v baníkovské akademii. My jsme především základní škola se vším všudy, děti přirozeně přechází napříč fotbalovými kluby i sporty, to však nemá vliv na plnění povinné školní docházky v naší škole a dokonce mohou absolvovat ŠVP s rozšířenou výukou tělesné výchovy, protože pohybová kultura je součástí všech sportovních i nesportovních aktivit.

Obchodní akademie

Cílem výuky není jen seznámit žáka s učivem, ale naučit ho, jak může nově získané informace co nejvíce uplatnit v reálném životě. I z tohoto důvodu jsme letos přikročili k úpravě školního vzdělávacího plánu, abychom do předmětů vložili více témat zaměřených na marketingové nástroje, finanční svět a základy práva v praxi. Již dlouhodobě se v rámci hodin angličtiny a němčiny probírají témata s fotbalovou tématikou. Předpokládá se, že hráči se svými týmy již jezdí na turnaje a zápasy do zahraničí či jednoho dne budou část své kariéry trávit v zahraničí, takže jedním z úkolů školy je hráče na tyto cesty připravit.
V případě, že je žák velmi nadaný a dostane nabídku účastnit se tréninků A týmu FC Baník Ostrava, nabízí škola možnost speciálně upraveného studijního plánu, aby žák mohl stíhat oboje, jak školu, tak fotbal.
Samozřejmě v rámci spolupráce s vedením klubu je prospěch žáků pravidelně kontrolován a v případě, že by došlo ke zhoršení prospěchu, bude hráč opět přesunut do tréninkového procesu B týmu či dorostu, aby si vylepšil známky a splnil své školní povinnosti. Totéž platí, když se žák rozhodne přestoupit do jiného klubu, jehož tréninkový harmonogram se neshoduje s rozvrhem školy. I v tomto případě, nabízí škola možnost studia úpravou studijního plánu.
Škola vychází vstříc také všem fotbalistům, kteří se účastní pravidelných srazů Fotbalové reprezentace ČR.
V případě, že žák během studia přestane hrát aktivně fotbal, či přestoupí do jiného klubu, v rámci školy se pro něj nic nemění, stále zůstává žákem sportovní třídy Obchodní akademie a pokračuje dále ve studiu.

Součástí vzdělávacího systému v Akademii FC Baník Ostrava je mentální koučing, který pro klub zajišťuje mentální koučka Bc. Barbora Kijasová. Co nám ke své činnosti v klubu řekla? “V prvé řadě si s daným koučem musíte lidsky sednout - i k tomu slouží první meetingy, kdy hráč popisuje, na čem by chtěl pracovat a mentální kouč reaguje v podobě možných cest k řešení. Musí jít o vlídnou konverzaci z obou stran. U konverzací to ale končit nemusí a nemělo by. Vedle konverzací na témata mentálního tréninku za účelem zvýšení výkonnosti, řešení a zvládání výkonnostních krizí, poklesu motivace či sebevědomí, regulace frustrace, či řešení osobních témat takový kouč také chodí na tréninky, hledá s trenérem efektivní strategie vedení hráčů, případně spolupracuje s trenérem na implementaci mentálního tréninku do běžné tréninkové jednotky. Nejde tedy o tradiční pojetí psychologie ve smyslu terapií a nutného hledání/řešení problémů, ale spíše o strategizaci a optimalizaci mentální stránky jednotlivce či týmu za účelem dosahování sportovního a osobního potenciálu. ”Současně nastavený vzdělávací systém klubu je funkční, ale tak jak v této turbulentní době dochází ke společenským změnám, i my v Akademii FC Baník Ostrava jsme připraveni na tyto změny pružně reagovat," řekl Roman Holiš, předseda představenstva Akademie FC Baník Ostrava